3 طراحی و نصب سیستم های LG/TG مخازن

4 خدمات مهندسی سیستم های اعلان حریق

5 طراحی، نصب و نگهداری سیستم های اعلان حریق

6 طراحی و نصب سیستم های نظارتی و حفاظتی

7 طراحی و نصب سیستم های خانه های هوشمند

8 خدمات رنگ آمیزی مخازن ذخیره

9 احداث مخازن ذخیره

9 خدمات تعمیرات و سرویس مخازن ذخیره

9 خدمات تعمیرات و سرویس مخازن ذخیره

10 احداث مخازن ذخیره

11 احداث مخازن ذخیره

12 طراحی و اجرای ارتینگ و صاعقه گیر مخازن

13 طراحی و اجرای سیستم های F&G

14 طراحی و اجرای فوندانسیون مخازن ذخیره

15 تامین تجهیزات اطفاء حریق

16 نصب سیستم درب های اتوماتیک

17 نصب سیستم درب های اتوماتیک

18 اجرای پیاده رو و جدول کشی خیابان

18 سوله سازی

19 احداث ساختمان های آموزشی

20 احداث ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، بهداشتی و رفاهی

21 تعمیر و باز سازی ساختمان

22 احداث ساختمان های مسکونی و اداری

23 اجرای عملیات خاکی و بستر سازی

24 طراحی و اجرای شمع کوبی

25 احداث فوندانسیون مخازن ذخیره

26 مقاوم سازی ساختمان

27 مقاوم سازی ساختمان

28 مقاوم سازی ساختمان

29 تحکیم بستر احداث مجتمع های صنعتی

30 خدمات جایگاه های سوخت

31 خدمات ایمنی و اطفاء حریق سکوهای دریایی

32 سیستم های اطفاء حریق در ترمینال های نفتی

33 تامین تجهیزات و کالاهای آتش نشانی

33 خدمات تاسیسات ساختمان

34 اطفاء حریق شناور های دریایی

35 اطفاء حریق شناور های دریایی

36 اطفاء حریق مخازن ذخیره مواد نفتی

37 اطفاء حریق سکوهای دریایی

38 خدمات مهندسی سیستم های اعلان و اطفاء حریق مخازن ذخیره

39 سیستم های اطفاء حریق مخازن

40 تامین پمپ های آتش نشانی

41 تامین فوم های AFFF آتش نشانی

42 تامین فوم های AFFF آتش نشانی

43 تامین فوم های AFFF آتش نشانی

44 تامین و نصب مانیتورهای آتش نشانی

45 اجرای سیستم های میترینگ

46 خدمات پیگ رانی هوشمند خطوط لوله

47 طراحی و نصب سیستم های خانه های هوشمند

48 تامین و نصب سیستم های هشدار دهنده منوکسید کربن

49 طراحی و نصب سیستم های خانه های هوشمند

50 تامین و نصب سیستم های صوتی و تصویری

50 طراحی و اجرای سیستم های شبکه

51 تامین و نصب سیستم های صوتی و تصویری

51 طراحی و نصب صاعقه مخازن و ساخنمان ها

52 بازرسی پوشش خطوط لوله