طراحی و احداث ساختمان های آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی

Building

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه ساختمان های آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

check تهیه طرح های معماری، سازه و تأسیسات

check اجرای اسکلت های فلزی و بتنی

check اجرای نازک کاری

check اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی