طراحی و احداث ابنیه و سوله های صنعتی کارخانجات

shed

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه ابنیه و سوله های صنعتی کارخانجات خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

 

check تهیه نقشه های اجرایی

check احداث سوله ها با مصالح

check احداث سوله ها بدون مصالح