طراحی و اجرای فندانسیون مخازن ذخیره سازی و شمع کوبی

piling

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه فندانسیون مخازن ذخیره سازی و شمع کوبی خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

 

check تهیه نقشه ها و محاسبات اجرای شمع های کوبشی، درجا و میکروپایل

check اجرای شمع های زیر مخازن، ساختمان ها و تأسیسات صنعتی