اجرا و مشاوره نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و مقاوم سازی آنها

2

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و مقاوم سازی آنها خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

 

check انجام تعمیرات کلی و جزئی ساختمانها

check ارائه خدمات مشاوره نگهداری و تعمیرات ساختمان ها

check تهیه طرح ها و اجرای آنها در خصوص مقاوم سازی ساختمانها