طراحی، تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی و برق و ساختمانی

جک پارکینگ 2

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه طراحی، تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی و برق و ساختمانی خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد: