نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکترونیکی و مخابراتی

broadcast

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه نگهداری و تعمیرات تاسیسات الکترونیکی و مخابراتی خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد: